Giới thiệu

A. Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, trực thuộc UBND huyện Nam Trà My (Tên giao dịch quốc tế: Ngoc Linh Ginseng Center of Nam Tra My District)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Số điện thoại/Email

 01  Trịnh Minh Quý
 Giám đốc
1973  0981.167.663
quytrinhminh@gmail.com
 02  Võ Văn Tin
 Kế toán
1990
 0964.445.449
vantinvhtt@gmai.com

03

Nguyễn Mạnh Tuấn

Kỹ thuật

1983

01682.361494

04  Hồ Thị Hoa Kỹ thuật

1985 0974600012

05

Hồ Thị Huyền Trân

Kỹ thuật

1990

0972661017

06
Phạm Ngọc Triệu
Bảo vệ

1992 0981917142
 07 Hồ Văn Rủi  Công nhân 

1985   
08  Hồ Văn Đoàn  Công nhân 

1972   
 09 Hồ Văn Toán  Công nhân 

1990   
 10  Hồ Văn Dân  Công nhân

 1983  

- Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND huyện Nam Trà My.

- Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

- Trụ sở của Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My đặt tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.         

B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát triển cây Sâm Ngọc Linh và phát triển các loại dược liệu quý khác, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc dược liệu cho nhân dân.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi trồng, bảo vệ, mở rộng Trại sâm Tắc Ngo hiện có, đảm bảo phát triển nhanh về số lượng, chất lượng cây Sâm Ngọc Linh nhằm tạo được vùng nguyên liệu ổn định cho việc khai thác, sản xuất các sản phẩm đặc hữu có giá trị cao, cung ứng giống và các nguyên liệu từ Sâm cho nhân dân và các tổ chức có nhu cầu.

b) Tổ chức gieo ươm cây giống sâm Ngọc Linh, cung cấp cho nhân dân địa phương phát triển mở rộng vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh;

c) Thực hiện công tác di thực cây sâm Ngọc Linh ra các xã khác trên địa bàn huyện, nằm trong quy hoạch phát triển cây sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam và ra ngoài địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng, điều tra, quy hoạch vùng đất trồng cây sâm Ngọc Linh, để có cơ sở giao khoán cho nhân dân trồng cây sâm và quản lý đất trồng rừng đúng quy định hiện hành của nhà nước.

đ) Thực hiện nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và phát triển giống bằng phương pháp nuôi cấy mô.

e) Nghiên cứu các loại cây dược liệu quý khác có tiềm năng để quy hoạch, tổ chức nuôi trồng để tạo nguồn dược liệu có giá trị phục vụ sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

f) Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh và các loại Dược liệu quý khác cho nhân dân.

g) Tham mưu, trình các cơ quan chức năng ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển cây Sâm Ngọc Linh, sản xuất các mặt hàng đặc hữu có giá trị cao từ Sâm Ngọc Linh và các Dược liệu quý khác.

h) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

i) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

C.Tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế tài chính:

1. Tổ chức bộ máy, biên chế:

- Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My có Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc.

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách điều hành từng mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của pháp luật.

Biên chế của Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My được Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My phân bổ trong tổng số biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao.

Việc quản lý và sử dụng biên chế của Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp.

2. Cơ chế tài chính của Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Hình ảnh

Tư vấn trực tuyến

máy rửa bát Bosch
                       0964.445.449

TRUNG TÂM SÂM NGỌC LINH HUYỆN NAM TRÀ MY
Trụ sở: Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My
Email: ttsnl.ntm@gmail.com
Điện thoại/Fax: 0235 880349
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày